image Follow Us:

missionVISION      

    1.มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด
    2.สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่อย่างสม่ำเสมอ
    3.พัฒนาบุคลากร  องค์กร  และ ระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    
MISSION

    1.พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
    2.รักษาและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
    3.บริหารจัดการภายใต้การกำกับกิจการที่ดี
    4.ส่งเสริมให้มีการจัดระบบทรัพยากรบุคคลที่ดี
    5.ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่บุคลากร
    6.นำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน